Konstitueret dommer ved Retten i Glostrup

 

To stillinger som konstitueret dommer ved Retten i Glostrup er ledige til besættelse den 1. januar 2024. Stillingerne er tidsbegrænsede til udgangen af december 2024.


Som konstitueret dommer behandler du sager på lige fod med rettens udnævnte dommere. Det er derfor en forudsætning for konstitution i stillingerne, at din egnethed til en stilling som byretsdommer har været bedømt i landsretten. Denne bedømmelse sker under en konstitutionsperiode, der typisk varer 9 – 10 måneder. For nærmere oplysninger om konstitution i landsretterne henvises til www.domstol.dk under "Job" i topmenuen.


Stillingerne kan også søges af udnævnte dommere.


Stillingerne ønskes besat med henblik på bunkebekæmpelse. Det er en fordel, hvis du - ud over konstitutionsperioden i landsretten - har erfaring fra retsvæsnet, men det er ikke et krav.


www.domstol.dk kan du læse om Danmarks Domstoles værdigrundlag, målsætninger og politikker.


Ansættelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.


Løn og ansættelsesvilkår


Ansættelse er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 77.319 kr. pr. måned ekskl. pension (1. oktober 2023-niveau).


Til overenskomstansatte ydes derudover et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen.


En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på Intra. 


Ansøgning


Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 28. september 2023.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Dommerudnævnelsesrådet forventes den 26. oktober 2023 at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingerne. Rådets indstilling offentliggøres på hjemmesiden den 27. oktober 2023, kl. 14. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


 


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Om firmaet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.