Konstitueret landsdommer ved Østre Landsret

 

Overvejer du en karriere som dommer? Så kan du nu søge en landsretskonstitution på 9-10 måneder, hvor du gennem et evalueringsforløb får afklaret dine muligheder for senere at søge en stilling som dommer.


Der er aktuelt 3 ledige stillinger med tiltrædelse den 1. april 2024.


Som konstitueret landsdommer arbejder du typisk i tre forskellige afdelinger i løbet af konstitutionsperioden. Her fungerer du som tredjedommer i behandlingen af en bred vifte af civile sager og straffesager. Du voterer således sammen med afdelingens udnævnte landsdommere. Dine arbejdsopgaver omfatter desuden forelæggelse af skriftligt behandlede kæresager samt udarbejdelse af udkast til domme og kendelser.


Der er tilrettelagt et introduktionsforløb for konstituerede landsdommere. Før tiltrædelsen vil du sædvanligvis blive inviteret ind i landsretten samt modtage en skriftlig introduktion til arbejdet. Ved tiltrædelsen får du en introduktion til arbejdsgangene mv., ligesom det tilstræbes, at du overværer en sag, herunder voteringen, før du selv skal fungere som landsdommer.


Under konstitutionsforløbet får du løbende feedback på dine faglige og personlige kompetencer.


Efter retsplejeloven kræver udnævnelse som dommer i reglen, at den pågældendes egnethed har været bedømt i landsretten. Ved afslutningen af dit konstitutionsforløb afgiver landsrettens præsident derfor en samlet udtalelse om din konstitutionsperiode samt en vurdering af dine kvalifikationer til en stilling som byretsdommer.


Som led i konstitutionsforløbet deltager du i rejser til landsrettens bitingsteder, hvor der jævnligt afvikles sager. Rejserne har normalt en varighed på fire dage.


Læs mere om konstitutionsforløb i Østre Landsret her.


Kvalifikationer
Det er en forudsætning for konstitution som landsdommer, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.


Målgruppen for landsretskonstitutioner er alle jurister, der overvejer en karriere som dommer, samt dommerfuldmægtige. En konstitution forudsætter normalt, at du har mindst 8-10 års relevant juridisk erhvervserfaring.


Det er afgørende, at du har de faglige og personlige kvalifikationer, der skal til for at fungere som dommer sammen med to udnævnte landsdommere og tage del i det daglige arbejde i landsretten. Du skal således:


  • have særdeles gode teoretiske kvalifikationer
  • være parat til at træffe beslutninger af stor betydning
  • kunne arbejde selvstændigt og have gennemslagskraft
  • have gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
  • være åben for at tilegne dig ny viden samt at få feedback
  • være interesseret i samfundsforhold
  • udvise respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre.

Du kan læse mere om Dommerudnævnelsesrådets praksis for besættelse af konstitutionsstillinger i landsretterne her.


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse i stillingerne er midlertidig og sker på overenskomstvilkår, medmindre ansøgeren i forvejen er tjenestemand.


Stillingerne er placeret i lønramme 38. Til stillingerne er endvidere knyttet et tillæg. Den samlede løn udgør for tiden 74.769 kr. pr. måned ekskl. pension (1. oktober 2023-niveau).


Til overenskomstansatte ydes derudover et pensionsbidrag på 17,1 pct. af lønrammelønnen.


Der kan udbetales udstationeringsgodtgørelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Eventuel godtgørelse vil blive beskattet efter de gældende regler.


En ansøger, der i forvejen er ansat som dommerfuldmægtig eller retsassessor, skal selv afklare, om der er mulighed for at aftale tilbagegangsret. Læs mere i Domstolenes Personaleadministrative Vejledning (DS-PAV) kapitel 18 på Intra. 


Ansøgning
Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte curriculum vitae, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 14. december 2023.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dommerudnævnelsesrådets sekretær, Barbette Hjelmborg, på tlf. 24 62 83 39 eller til Asger Weber, Domstolsstyrelsens HR-center, på tlf. 23 32 27 66.


Dommerudnævnelsesrådet forventes at træffe beslutning om, hvilke ansøgere der indstilles til stillingerne på rådets møde den 25. januar 2024. Indstillingerne vil blive offentliggjort ved en pressemeddelelse den 26. januar 2024 kl. 14.00. De indstillede ansøgere orienteres telefonisk mellem kl. 13 og kl. 13.30.


Dommerudnævnelsesrådet afgiver indstilling til justitsministeren om besættelse af dommerstillinger. Yderligere oplysninger om rådet findes på www.dommerudnaevnelsesraadet.dk. Du kan desuden læse mere om behandlingen af dine personoplysninger her.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.

Om firmaet

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.